ID Муаллиф Муҳокамага чиқариш санаси Якунланиш санаси Таклифлар сони
4177 Министерство строительства Республики Узбекистан 28/06/2019 13/07/2019 0

Муҳокама якунланди

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори
Узбекистон Республикаси Вазирлар Мадкамасининг “Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 18 майдаги 370-сон карорининг 7-банд билан тасдикланган курилиши (реконструкцияси) тугалланган бино ва иншоотларни фойдаланишга кабул килиш буйича давлат хизматлари курсатишнинг маъмурий регламентига узгартириш ва кушимчалар киритиш тугрисида”ги карори лойихасиг
ID-4177

“Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил

18 майдаги 370-сон қарори билан тасдиқланган Қурилиши (реконструкцияси) тугалланган бино ва иншоотларни фойдаланишга қабул қилиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги

қарори лойиҳасига

ТАҚҚОСЛАШ ЖАДВАЛИ

Амалдаги таҳрир

Таклиф этилаётган таҳрир

Асослантириш

  1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Архитектура ва қурилиш соҳасида давлат хизматлари кўрсатишнинг айрим маъмурий регламентларини тасдиқлаш тўғрисида”

    2018 йил 18 майдаги 370-сон қарори

Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 майдаги

370-сон қарорига

7-ИЛОВА

Қурилиши (реконструкцияси) тугалланган бино ва иншоотларни фойдаланишга қабул қилиш бўйича давлат хизматларини кўрсатишнинг  

МАЪМУРИЙ РЕГЛАМЕНТИ

1-бобини 1-бандидаги Ушбу Регламент жисмоний ва юридик шахсларнинг (кейинги ўринларда аризи берувчилар деб аталади) қурилиши (реконструкцияси) тугалланган бино ва иншоотларни (кейинги ўринларда объектлар деб аталади) фойдаланишга қабул қилиш тартибини белгилайди

Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 майдаги

370-сон қарорига

7-ИЛОВА

Қурилиши (реконструкцияси) тугалланган бино ва иншоотларни фойдаланишга қабул қилиш бўйича давлат хизматларини кўрсатишнинг  

МАЪМУРИЙ РЕГЛАМЕНТИ

1-бобини 1-бандидаги Ушбу Регламент жисмоний ва юридик шахсларнинг (кейинги ўринларда аризи берувчилар деб аталади) Давлат қабул комиссияга ёзма билдириш хати йўллаш орқали лойиҳа ташаббускорига (кейинчалик ариза берувчи) қурилиши тугалланган объектлардан белгиланган мақсадларда фойдаланишни амалга оширувчи ҳуқуқни тақдим этиш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Инвестиция дастурини шакллантириш ва амалга оширишнинг сифат жиҳатидан янги тизимига ўтиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 14 майдаги ПФ-5717-сон Фармонинг 3-бандида белгиланган топшириқларини ижросини таъминлаш юзасидан киритилмоқда

Қурилиши (реконструкцияси) тугалланган бино ва иншоотларни фойдаланишга қабул қилиш бўйича давлат хизматларини кўрсатишнинг маъмурий регламентига 

2-ИЛОВА

Қурилиши (реконструкцияси) тугалланган бино ва иншоотларни

фойдаланишга қабул қилиш учун

СЎРОВНОМА

......

Тўлдирилмоқда

Қурилиши (реконструкцияси) тугалланган бино ва иншоотларни фойдаланишга қабул қилиш бўйича давлат хизматларини кўрсатишнинг маъмурий регламентига 

2-ИЛОВА

Қурилиши (реконструкция) тугалланган объектлардан белгиланган мақсадларда фойдаланишга қабул қилиш учун БИЛДИРИШ ХАТИ

.....

Изоҳ: Ариза берувчи қурилиши тугалланган объектлардан белгиланган мақсадларда фойдаланишга қабул қилишда конунчиликда белгиланган тартибда кафолатлайди

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Инвестиция дастурини шакллантириш ва амалга оширишнинг сифат жиҳатидан янги тизимига ўтиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 14 майдаги ПФ-5717-сон Фармонинг 3-бандида белгиланган топшириқларини ижросини таъминлаш юзасидан киритилмоқда

Вазирнинг биринчи ўринбосари Б.Закиров

ТУШУНТИРИШ ХАТИ
Узбекистон Республикаси Президентининг “Узбекистон Республикаси
Инвестиция дастурини шакллантириш ва амалга оширишнинг сифат жихатидан
янги тизимига утиш чора-тадбирлари тугрисида” 2019 йил
14 майдаги ПФ-5717-сон Фармонининг 2-иловасида тасдикданган “Узбекистон
Республикасида инвестиция фаолиятини янада такомиллаштиришнинг “Йул
харитаси”ни 3-бандига мувофик, цонун хужжатларига узгаРтиРиш ва
кушимчалар киритиш “Давлат кабул комиссияга ёзма билдириш хати йуллаш
оркали лойих,а ташаббускорига курилиши тугалланган объектлардан
белгиланган мацсадларда фойдаланишни амалга оширувчи кукукни такдим
этишни назарда тутадиган узгартириш ва кушимчаларни конун хужжатларига
киритиш” буйича топширик юклатилган.
Мазкур Фармонининг 2-иловасида тасдикданган “Узбекистон
Республикасида инвестиция фаолиятини янада такомиллаштиришнинг “Иул
харитаси”ни 3-банди ижросини таъминлаш максадида, вазирлик ва идорларнинг
таклиф ва фикрларини инобатга олиб, Узбекистон Республикаси Вазирлар
Махдамасининг 2018 йил 18 майдаги 370-сон карорининг 7-банд билан
тасдикланган Курилиши (реконструкцияси) тугалланган бино ва иншоотларни
фойдаланишга кабул килиш буйича давлат хизматлари курсатишнинг маъмурий
регламентига узгартириш ва кушимчалар киритиш тугрисидаги карори лойихдси
тайёрланди.
U
Бунинг натижасида, Узбекистон Республикасининг Инвестиция дастурида
назарда тутилган инвестиция лойихдларини у3 вактида шакллантириш ва
сифатли амалга ошириш, мамлакатни кжтимоий-иктисодий ривожлантириш,
янги ишлаб чикариш кувватлари ва иш жойларини яратиш, инфратузилмани
такомиллаштириш х,амда кудудларни ободонлаштириш, халк фаровонлиги
даражасини ошириш ва Узбекистон Республикасининг Инвестиция дастури
сузсиз, у3 вактида ва сифатли бажарилишини, инвестиция лойихдларини
мониторинг килишнинг самарали механизмлари жорий этилишини, иктисодиёт
тармокдари ва ижтимоий сохдга инвесткцияларни жалб этишни таъминлашга
эришилади.

 

Вазирнинг биринчи уринбосари                                                          Б.Закиров
 

Умумий таклифлар

748