ID Муаллиф Муҳокамага чиқариш санаси Якунланиш санаси Таклифлар сони
3338 Комитет женщин Узбекистана 06/05/2019 21/05/2019 45

Муҳокама якунланди

Ўзбекистон Республикасининг қонуни
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНИ Аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида
ID-3338

1-боб. Умумий қоидалар

 1-модда. Ушбу Қонуннинг мақсади

Ушбу Қонуннинг мақсади ваколатли органларнинг аёлларни турмушда, иш жойларида, таълим муассасаларида тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилишга, аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга қаратилган ҳаракатларини тартибга солишдан, шунингдек тазйиқ ва зўравонлик қурбонларини ҳуқуқий ҳамда ижтимоий ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашдан иборат.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цели настоящего Закона

Целями настоящего Закона является регулирование действий уполномоченных органов, направленных на защиту женщин от притеснений и насилия в быту, на рабочих местах, в образовательных учреждениях, на предупреждение притеснений и насилия в отношении женщин, а также обеспечение гарантий правовой и социальной защиты жертв притеснений и насилия.

2-модда. Аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари

Аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ушбу Қонун ва бошқа қонун ҳужжатларидан иборатдир.

Агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида Ўзбекистон Республикасининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, халқаро шартнома қоидалари қўлланилади.

Статья 2. Законодательство о защите женщин от притеснений и насилия

Законодательство о защите женщин от притеснений и насилия состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о защите женщин от притеснений и насилия, то применяются правила международного договора.

3-модда. Ушбу Қонуннинг амал қилиш соҳаси

Ушбу Қонун Ўзбекистон Республикаси фуқароларига, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида яшовчи чет эл фуқароларига ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга татбиқ этилади.

Ушбу Қонун мақсадлари учун 18 ёшга тўлмаган аёл жинсига мансуб шахслар ҳам аёл деб эътироф этилади.

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

Действия настоящего Закона распространяется на граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Республики Узбекистан.

Для целей настоящего Закона женщиной признаются также лица женского пола, не достигшие 18-летнего возраста.

4-модда. Асосий тушунчалар

Ушбу Қонунда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:

ғайриижтимоий хулқ-атвор – шахснинг жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларини бузувчи турмуш тарзи, ҳаракати (ҳаракатсизлиги);

зўравонлик – аёлга нисбатан бир шахс ёки бир гуруҳ шахслар томонидан амалга ошириладиган ва жисмоний, руҳий, жинсий ёки иқтисодий таъсир ўтказиш ёки бундай таъсир ўтказиш чораларини қўллашни таҳдид қилиш орқали унинг ҳаёти, соғлиғи, эркинлиги, жинсий дахлсизлиги, ор-номуси, қадр-қиммати ҳамда қонун билан ҳимоя қилинадиган бошқа ҳуқуқлари ва манфаатларига тажовуз қиладиган ҳаракат (ҳаракатсизлик);

руҳий зўравонлик – аёлга нисбатан бир шахс ёки бир гуруҳ шахслар томонидан турмушда, иш жойларида, таълим муассасаларида амалга ошириладиган ва унинг ор-номуси, қадр-қимматини топташ, камситиш, ҳақоратлаш, унга туҳмат қилиш, уни доим танқид қилиш, ранжитиш, масхара қилиш, унинг ишончини суистеъмол қилиш, юрагини олиш, уни уйдан кетиш ёхуд уйдан ҳайдаш, таълим муассасасидан чиқариб юбориш, меҳнат шартномасини тугатиш билан қўрқитиш орқали аёл ҳаёти ва соғлиғи учун хавфли бўлган руҳий таъсир кўрсатишга қаратилган ҳаракат (ҳаракатсизлик);

жисмоний зўравонлик – аёлга нисбатан бир шахс ёки бир гуруҳ шахслар томонидан турмушда, иш жойларида, таълим муассасаларида амалга ошириладиган ва жисмоний таъсир ўтказиш ёки бундай таъсир ўтказиш чораларини қўллашни таҳдид қилиш орқали унинг ҳаёти, соғлиғи, эркинлиги ҳамда қонун билан ҳимоя қилинадиган бошқа ҳуқуқлари ва манфаатларига тажовуз қиладиган ҳаракат;  

жинсий зўравонлик – аёлга нисбатан бир шахс ёки бир гуруҳ шахслар томонидан турмушда, иш жойларида, таълим муассасаларида амалга ошириладиган ва жинсий алоқа қилишга мажбурлаш мақсадида зўрлик қилиш ёки зўрлик қилишни таҳдид қилиш орқали унинг ор-номусига, қадр-қимматига ва жинсий дахлсизлигига тажовуз қиладиган ҳаракат ёхуд 18 ёшга тўлмаган аёл жинсига мансуб шахсларга нисбатан ахлоқсиз ҳаракатлар;

иқтисодий зўравонлик – аёлга нисбатан бир шахс ёки бир гуруҳ шахслар томонидан турмушда, иш жойларида, таълим муассасаларида амалга ошириладиган ва унинг озиқ-овқат, уй-жой ҳамда нормал яшаши ва ривожланиши учун бошқа зарур шарт-шароитлар билан таъминлашга доир ҳуқуқларини чеклайдиган, мол-мулкка, таълим олиш ва меҳнат қилишга доир ҳуқуқини, биргаликда эгалик қиладиган мулкдан фойдаланиш ва ўзига тааллуқли улушни тасарруф этиш ҳуқуқини амалга оширишни чеклайдиган ҳаракат (ҳаракатсизлик);

қурбон – ўзига нисбатан зўравонлик содир этилиши хавфи бўлган ёки тазйиқ ва зўравонлик натижасида жабр кўрган аёл;

ҳимоя ордери – тазйиқ ва зўравонликдан жабр кўрган шахсга давлат ҳимоясини тақдим этувчи ва аёлга тазйиқ ўтказаётган ёки унга нисбатан зўравонлик содир этган шахсга ёки бир гуруҳ шахсларга ушбу Қонунда белгиланган таъсир чораларини қўллашга сабаб бўлувчи ҳужжат;

тазйиқ аёлга нисбатан бир шахс ёки бир гуруҳ шахслар томонидан амалга ошириладиган ва турмушда, иш жойларида, таълим муассасаларида жинсий белгиси бўйича унинг ҳуқуқларини адолатсиз чеклашга ва эркинлигини бўғишга қаратилган ҳаракат (ҳаракатсизлик);

иш жойи – аёл томонидан тузилган меҳнат шартномасига мувофиқ у ишлаши ёхуд хизмат вазифаларини бажариши туфайли бўлиши керак бўлган ёки бориши зарур бўлган иш берувчи томонидан бевосита ёки билвосита назорат қилинадиган жой;

таълим муассасаси – таълим фаолиятининг бир ёки бир нечта турини амалга оширадиган юридик шахс;

турмуш – никоҳ қурган шахсларнинг ва улар оила аъзоларининг, шунингдек умумий хўжалик юритадиган бирга яшайдиган шахсларнинг ёки қон-қариндошлик ришталари билан боғланган алоҳида яшайдиган шахсларнинг кундалик ҳаёти;

тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олиш – аёл ҳаётига, соғлиғига хавф соладиган таҳдидни бартараф этиш, шошилинч чора-тадбирларни талаб қиладиган ҳаётий вазиятлар юз берганда унинг хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек қурбонга тазйиқ ўтказаётган ва зўравонлик содир этаётган шахс томонидан такрорий ва узоқ давом этадиган ғайриқонуний ҳаракатларга йўл қўймаслик мақсадида ваколатли органлар томонидан амалга ошириладиган руҳий, ижтимоий, ҳуқуқий, ташкилий, иқтисодий ва бошқа хусусиятга эга шошилинч тадбирлар тизими.

Статья 4. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

антисоциальное поведение – образ жизни, действия (бездействие), нарушающие принятые в обществе нормы и правила поведения личности;

насилие – осуществляемое действие (бездействие) со стороны одного лица или группы лиц в отношении женщины, посягающее на её жизнь, здоровье, свободу, половую неприкосновенность, честь, достоинство и иные охраняемые законом права и интересы путем оказания или угрозы применения мер физического, психологического, полового или экономического воздействия;

психологическое насилие – осуществляемое в быту, на рабочих местах, в образовательных учреждениях действие (бездействие) со стороны одного лица или группы лиц в отношении женщины, направленное на оказание опасного для её жизни и здоровья психологического воздействия путем унижения чести, достоинства, дискриминации, оскорбления, клеветы, постоянной критики, причинения обиды, осмеивания, злоупотребления её доверием, запугивания, устрашения уходом либо изгнанием из дома, отчислением из образовательного учреждения, прекращением трудового договора;

физическое насилие – осуществляемое в быту, на рабочих местах, в образовательных учреждениях действие со стороны одного лица или группы лиц в отношении женщины, посягающее на её жизнь, здоровье, свободу и иные охраняемые законом права и интересы путем оказания или угрозы применения мер физического воздействия;

половое насилие – осуществляемое в быту, на рабочих местах, в образовательных учреждениях действие со стороны одного лица или группы лиц в отношении женщины, посягающие на её честь, достоинство и половую неприкосновенность посредством применения насилия или угрозы его применения с целью принуждения к вступлению в половую связь, либо развратные действия в отношении лиц женского пола, не достигших 18-летнего возраста;

экономическое насилие – осуществляемое в быту, на рабочих местах, в образовательных учреждениях действие (бездействие) со стороны одного лица или группы лиц в отношении женщины, вызывающее ограничение её права на обеспечение питанием, жилищными и другими необходимыми
для нормального существования и развития условиями, ограничение
в осуществлении права на собственность, образование и труд, а также в праве на пользование имуществом, находящимся в совместной собственности
и распоряжение причитающейся долей;

жертва – женщина, находящаяся под угрозой совершения насилия в отношении нее или пострадавшая в результате притеснений и насилия;

охранный ордер – документ, предоставляющий государственную защиту пострадавшему от притеснений и насилия, и влекущий применение определенных настоящим Законом мер воздействия к лицу или группе лиц, притесняющих женщину или совершивших в отношении неё насилие;

притеснение осуществляемое действие (бездействие) со стороны одного лица или группы лиц в отношении женщины, направленное на несправедливое ограничение её прав и стеснение свободы по признаку пола в быту, на рабочих местах, в образовательных учреждениях;

рабочее место – прямо или косвенно контролируемое работодателем место, где женщина должна находиться или куда ей необходимо следовать в связи с её работой в соответствии с заключенным с ней трудовым договором либо выполнением служебной обязанности;

образовательное учреждениеюридическое лицо, которое осуществляет одно или несколько видов образовательной деятельности;

быт – повседневная жизнь лиц, состоящих в браке и членов их семей, а также лиц, совместно проживающих, с ведением общего хозяйства, или раздельно проживающих лиц, связанных кровно-родственными отношениями;

предупреждение притеснения и насилия – система неотложных мероприятий психологического, социального, правового, организационного, экономического и иного характера, осуществляемых со стороны уполномоченных органов, с целью устранения опасности, возникшей для жизни, здоровья женщины, обеспечения её безопасности при наступлении жизненных обстоятельств, требующих срочных мер, а также недопущения повторных и длительных противозаконных действий со стороны лица, притесняющего и совершающего насилие в отношении жертвы.

2-боб. Аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тизимини давлат томонидан тартибга солиш

5-модда. Аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишари

Аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат сиёсати қуйидагилардан иборат:

аёлларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини таъминлаш;

жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни ошириш, оилавий-маиший муносабатлар соҳасидаги қонунийликни, шунингдек иш жойлари ва таълим муассасаларидаги муносабатларни мустаҳкамлаш;

турмушда, иш жойларида ва таълим муассасаларида аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик содир этилишига олиб келадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш, ўрганиш ва уларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирлар кўриш;

турмушда, иш жойларида ва таълим муассасаларида аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликни аниқлаш, уларга чек қўйиш ва уларнинг олдини олиш учун самарали қонунчилик механизмларини яратиш;

турмушда, иш жойларида ва таълим муассасаларида тазйиқ ўтказиш ва зўравонлик содир этишга мойил шахсларнинг, шунингдек аёлларга тазйиқ ўтказадиган ва зўравонлик содир этадиган шахсларнинг хулқ-атворини тузатиш юзасидан тадбирлар амалга ошириш;

тазйиқ ва зўравонлик қурбонлари бўлган аёлларни ҳимоя қилиш, уларга ёрдам кўрсатиш, реабилитация қилиш учун асослар яратиш ҳамда аёллар тазйиқ ва зўравонлик қурбонларига айланиш хавфини камайтириш;

аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олиш мақсадида турли институтлар ўртасидаги ҳамкорликни таъминлаш.

Глава 2. Государственное регулирование системы защиты женщин от притеснений и насилия

 

Статья 5. Основные направления государственной политики в области защиты женщин от притеснений и насилия

Основными направлениями государственной политики в области защиты женщин от притеснений и насилия является:

обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов женщины;

повышение в обществе правового сознания и правовой культуры, укрепление законности в сфере семейно-бытовых отношений, а также отношений на рабочих местах и в образовательных учреждениях;

определение, изучение и принятие мер по устранению причин и условий, способствующих притеснению и совершению насилия в отношении женщин в быту, на рабочих местах и в образовательных учреждениях;

создание эффективных законодательных механизмов для выявления, пресечения и предупреждения притеснений и насилия в отношении женщин в быту, на рабочих местах и в образовательных учреждениях;

осуществление мероприятий по коррекции поведения лиц, склонных к притеснению и совершению насилия в быту, на рабочих местах и образовательных учреждениях, а также лиц, притесняющих и совершивших насилие в отношении женщин;

создание оснований для защиты женщин жертв притеснений и насилия, оказания им помощи, их реабилитации и уменьшение опасности превращения женщин в жертв притеснений и насилия;

обеспечение сотрудничества между различными институтами в целях предупреждения притеснения и насилия в отношении женщин.

 

6-модда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатлари

Қуйидагилар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатларига киради:

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тизими самарали фаолият кўрсатишига қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқиш ва қабул қилиш;

ваколатли органларни жалб қилган ҳолда аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат дастурларини ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ва амалга ошириш;

тегишли қўллаб-қувватловчи хизматлар ва тузилмалар ташкил этиш, қурбонларнинг хавфсизлигини, жисмоний ва руҳий реабилитациясини таъминлаш орқали тазйиқ ва зўравонлик қурбонларига ёрдам кўрсатиш чора-тадбирларини кўриш;

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасида ваколатли органларнинг ҳамкорлигини мувофиқлаштириш ва таъминлаш.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

Статья 6. Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан в области защиты женщин от притеснений и насилия

К полномочиям Кабинета Министров Республики Узбекистан в области защиты женщин от притеснений и насилия относятся:

разработка и принятие нормативно-правовых актов, направленных на эффективное функционирование системы защиты женщин от притеснений и насилия;

разработка, утверждение и реализация государственных программ в области защиты женщин от притеснений и насилия, с привлечением уполномоченных органов;

принятие мер по оказанию помощи жертвам притеснения и насилия путем создания соответствующих служб и структур поддержки, обеспечения безопасности, физической и психологической реабилитации жертв;

координация и обеспечение взаимодействия уполномоченных органов в области защиты женщин от притеснений и насилия.

Кабинет Министров Республики Узбекистан может осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

7-модда. Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатлари

Қуйидагилар маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатларига киради:

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат дастурлари амалга оширилишини таъминлаш;

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ҳудудий дастурларни ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ва амалга ошириш ҳамда бу масала юзасидан ваколатли органлар билан ҳамкорлик қилиш;

тазйиқ ва зўравонлик қурбонлари бўлган аёлларни ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар кўриш;

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасида ваколатли органларнинг ҳамкорлигини таъминлаш.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

Статья 7.Полномочия органов государственной власти на местах в области защиты женщин от притеснений и насилия

К полномочиям органов государственной власти на местах в области защиты женщин от притеснений и насилия относятся:

обеспечение реализации государственных программ в области защиты женщин от притеснений и насилия;

разработка, утверждение и реализация территориальных программ в области защиты женщин от притеснений и насилия и сотрудничество с уполномоченными органами по этому вопросу;

принятие мер по обеспечению гарантий правовой и социальной защиты женщин – жертв притеснений и насилия;

обеспечение взаимодействия уполномоченных органов в области защиты женщин от притеснений и насилия.

Органы государственной власти на местах могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

8-модда. Ички ишлар органларининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатлари

Қуйидагилар ички ишлар органларининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатларига киради:

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат дастурлари, ҳудудий дастурлар ва қонун ижодкорлиги фаолиятини ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишда иштирок этиш;

ушбу Қонун ва бошқа қонун ҳужжатларида белгиланган чора-тадбирлар ёрдамида, шунингдек аёлларга тазйиқ ўтказадиган ва уларга нисбатан зўравонлик содир этадиган шахслар билан мунтазам профилактика ишлари олиб бориш орқали тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олиш, шу жумладан уларнинг сабаблари ва уларга замин яратган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш;

аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ёки зўравонлик содир этиш хавфи тўғрисидаги мурожаатлар ва бошқа маълумотларни қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда кўриб чиқиш;

тазйиқ ва зўравонлик ҳолатларини аниқлаш ҳамда уларга ўз вақтида эътибор қаратиш, шунингдек тазйиқ ва зўравонлик ҳолларининг, зўравонлик содир этган шахсларнинг ва зўравонлик қурбонларининг профилактика ҳисобини юритиш, аёлларга тазйиқ ўтказиш ва зўравонлик содир этиш ҳолларига барҳам бериш бўйича таклифлар ишлаб чиққан ҳолда бундай маълумотларни таҳлил қилиш;

18 ёшга тўлмаган аёл жинсига мансуб шахслар тарбияси билан шуғулланмайдиган ва уларга тазйиқ ўтказадиган ҳамда зўравонлик содир этадиган ота-оналарни ёки уларнинг ўрнини босадиган шахсларни ота-оналар ҳуқуқларидан маҳрум қилиш тўғрисида васийлик ва ҳомийлик органларига тақдимнома киритиш;

зўравонлик содир этган шахсларни тегишли жавобгарликка тортишга доир материаллар тайёрлаш;

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасида бошқа ваколатли органлар билан ҳамкорлик қилиш.

Ички ишлар органлари қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

Статья 8. Полномочия органов внутренних дел в области защиты женщин от притеснений и насилия

К полномочиям органов внутренних дел в области защиты женщин от притеснений и насилия относятся:

участие в разработке и реализации государственных, территориальных программ и законотворческой деятельности в области защиты женщин от притеснений и насилия;

предупреждение притеснений и насилия, в том числе определение и устранение их причин и предпосылок, с помощью мер, установленных настоящим Законом и другими актами законодательства, а также путем проведения на регулярной основе профилактической работы с лицами, притесняющими женщин и совершившими в отношении них насилие;

рассмотрение обращений и других сведений о притеснениях и насилии в отношении женщин или угрозе совершения насилия в порядке, предусмотренном законодательством;

выявление фактов притеснений и насилия с своевременным реагированием на них, а также ведение профилактического учета случаев притеснений и насилия, лиц, совершивших насилие, и жертв насилия, осуществление анализа таких данных, с выработкой предложений по искоренению случаев притеснений и насилия женщин;

внесение в органы опеки и попечительства представления о лишении родительских прав родителей или лиц, их заменяющих, не занимающихся воспитанием лиц женского пола, не достигших 18-летнего возраста и подвергающих их притеснениям и насилию;

подготовка материалов по привлечению к соответствующей ответственности лиц, совершивших насилие;

взаимодействие с другими уполномоченными органами в области защиты женщин от притеснений и насилия.

Органы внутренних дел могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

9-модда. Меҳнат органларининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатлари

Қуйидагилар меҳнат органларининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатларига киради:

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат дастурлари, ҳудудий дастурлар ва қонун ижодкорлиги фаолиятини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш;

ишсиз аёлларни ҳисобга олиш ва уларнинг меҳнат билан бандлигини таъминлаш, шунингдек ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича чора-тадбирлар кўриш;

иш берувчилар аёлларни жинсий белгиси ёки оилавий ҳолати бўйича ишга қабул қилишни асоссиз рад этишини назорат қилиш ва бунинг учун уларни маъмурий жавобгарликка тортиш;

иш жойларида аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолларининг олдини олиш ҳамда иш берувчилар ва бошқа раҳбарларнинг аёллар билан ўзаро муносабатлари маданиятини ошириш бўйича мулкчилик шаклларидан қатъи назар корхоналар, муассасалар ва ташкилотларда мунтазам профилактика тадбирларини ўтказиш;

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасида бошқа ваколатли органлар билан ҳамкорлик қилиш.

Меҳнат органлари қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

Статья 9. Полномочия органов по труду в области защиты женщин от притеснений и насилия

К полномочиям органов по труду в области защиты женщин от притеснений и насилия относятся:

участие в разработке и реализации государственных, территориальных программ и законотворческой деятельности в области защиты женщин от притеснений и насилия;

принятие мер по учету безработных женщин и обеспечению их трудовой занятости, а также социальной поддержке;

осуществление контроля и привлечение к административной ответственности работодателей за необоснованный отказ в приеме на работу женщин, по признаку пола или семейного положения;

проведение систематических профилактических мероприятий в предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, по предупреждению случаев притеснений и насилия на рабочих местах в отношении женщин и повышению культуры взаимоотношений с женщинами у работодателей и других руководителей;

взаимодействие с другими уполномоченными органами в области защиты женщин от притеснений и насилия.

Органы по труду могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

10-модда. Таълим органлари ва муассасаларининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатлари

Қуйидагилар таълим органлари ва муассасаларининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатларига киради:

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат дастурлари, ҳудудий дастурлар ва қонун ижодкорлиги фаолиятини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш;

18 ёшга тўлмаган аёл жинсига мансуб шахсларни мажбурий меҳнат ва ғайриижтимоий хулқ-атворга жалб қиладиган ота-оналар ёки уларнинг ўрнини босадиган шахсларни аниқлаш ҳамда ваколатли органларни бу ҳақда огоҳлантириш;

таълим муассасаларида таҳсил олувчилар орасидан аёлларга тазйиқ ўтказиш ва зўравонлик содир этишга мойил шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг аёлларга нисбатан хулқ-атворини тузатиш, шунингдек қурбонларни ижтимоий реабилитация қилиш ва мослаштириш бўйича чора-тадбирлар кўриш;

бўш вақтни мазмунли ўтказишни ташкил этиш мақсадида таълим муассасаларида аёллар учун ҳамма борса бўладиган спорт секциялари, техник ва бошқа тўгараклар ҳамда клублар ташкил этиш;

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасида бошқа ваколатли органлар билан ҳамкорлик қилиш.

Таълим органлари ва муассасаларининг қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

Статья 10.Полномочия органов и учреждений образования в области защиты женщин от притеснений и насилия

К полномочиям органов и учреждений образования в области защиты женщин от притеснений и насилия относятся:

участие в разработке и реализации государственных, территориальных программ и законотворческой деятельности в области защиты женщин от притеснений и насилия;

выявление родителей или лиц, их заменяющих, привлекающих лиц женского пола, не достигших 18-летнего возраста к принудительному труду и антисоциальному поведению, и уведомление об этом уполномоченных органов;

выявление из числа учащихся лиц, склонных к притеснению и совершению насилия в отношении женщин в образовательных учреждениях, и принятие мер по коррекции их поведения в отношении женщин, а также социальной реабилитации и адаптации жертв;

организация в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков и клубов для женщин с целью обеспечения содержательного проведения свободного времени;

взаимодействие с другими уполномоченными органами в области защиты женщин от притеснений и насилия.

Органы и учреждения образования могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

11-модда. Соғлиқни сақлаш органлари ва муассасаларининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатлари

Қуйидагилар соғлиқни сақлаш органлари ва муассасаларининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатларига киради:

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат дастурлари, ҳудудий дастурлар ва қонун ижодкорлиги фаолиятини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш;

қурбонларга, шу жумладан жисмоний, жинсий ёки руҳий зўравонликдан жабр кўрган қурбонларга биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш, уларни ижтимоий реабилитация қилиш ва мослаштириш бўйича чора-тадбирлар кўриш;

ички ишлар органлари ва бошқа ҳуқуқни ҳимоя қилиш органларини аёлларнинг ҳаёти ёки соғлиғига хавф солувчи ҳолатлар, шунингдек аниқланган сабаблар тўғрисида хабардор қилиш;

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасида бошқа ваколатли органлар билан ҳамкорлик қилиш.

Соғлиқни сақлаш органлари ва муассасалари қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

Статья 11. Полномочия органов и учреждений здравоохраненияв области защиты женщин от притеснений и насилия

К полномочиям органов и учреждений образования в области защиты женщин от притеснений и насилия относятся:

участие в разработке и реализации государственных, территориальных программ и законотворческой деятельности в области защиты женщин от притеснений и насилия;

принятие мер по оказанию первичной медицинской помощи, социальной реабилитации и адаптации жертв, в том числе от физического, полового или психологического насилия;

информирование органов внутренних дел и других правоохранительных органов о фактах, угрожающих жизни или здоровью женщины, а также выявленных причинах;

взаимодействие с другими уполномоченными органами в области защиты женщин от притеснений и насилия.

Органы и учреждения здравоохранения могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

12-модда. Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитасининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатлари

Қуйидагилар Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитасининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатларига киради:

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат дастурлари, ҳудудий дастурлар ва бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш;

жамиятда ва оиладаги тинчлик ва осойишталикка салбий таъсир кўрсатадиган омиллар ва шахсларни аниқлаш, бундай салбий кўринишларнинг сабаблари ва оқибатларини бартараф этиш юзасидан фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига таклифлар киритиш;

қон-қариндошлик ришталари билан боғланган шахслар ўртасида мавжуд зиддиятларни бартараф этиш бўйича амалий чора-тадбирлар кўриш;

аёлларга нисбатан турмушда, иш жойларида ва таълим муассасаларида тазйиқ ўтказганлиги ва зўравонлик содир этганлиги учун ички ишлар органларининг профилактика ҳисобида турадиган шахслар билан якка тартибдаги профилактика тадбирларини ўтказишда иштирок этиш;

туман (шаҳар) хотин-қизлар қўмитаси мутахассисларининг аёллар билан ишлаш ва оилаларда маънавий-ахлоқий қадриятларни мустаҳкамлаш бўйича фаолиятини мувофиқлаштириш;

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасида ваколатли органлар билан ҳамкорлик қилиш.

Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

Статья 12. Полномочия Комитета женщин Узбекистана в области защиты женщин от притеснений и насилия

К полномочиям Комитета женщин Узбекистана в области защиты женщин от притеснений и насилия относятся:

участие в разработке и реализации государственных, территориальных и иных программ в области защиты женщин от притеснений и насилия;

внесение в органы самоуправления граждан предложений по выявлению факторов и лиц, оказывающих негативное влияние на спокойствие и согласие в обществе и семье, по устранению причин и последствий данных негативных проявлений;

принятие практических мер по устранению имеющихся противоречий между лицами, связанными кровно-родственными отношениями;

участие в проведении индивидуальных профилактических мероприятий с лицами, состоящими на профилактическом учете органов внутренних дел, за совершение притеснений и насилия в отношении женщин в быту, на рабочих местах и в образовательных учреждениях;

координация деятельности специалистов комитета женщин района (города) по работе с женщинами и укреплению духовно-нравственных ценностей в семьях;

взаимодействие с уполномоченными органами в области защиты женщин от притеснений и насилия.

Комитет женщин Узбекистана может осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

13-модда. Фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатлари

Қуйидагилар фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатларига киради:

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат дастурлари, ҳудудий дастурлар ва бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш;

аёларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ижроси устидан белгиланган тартибда жамоатчилик назоратини амалга ошириш ва аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш юзасидан ваколатли органларга таклифлар киритиш;

турмушда, иш жойларида ва таълим муассасаларида тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишда, шунингдек ҳаётида мураккаб вазиятга тушиб қолган оилалар ҳисоби юритилишини ташкил этишда ваколатли органларга кўмаклашиш;

яраштириш комиссияларини тузиш ва аёлларни турмушда тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасида уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш;

ўз жонига қасд қилишга мойил хулқ-атворни ҳамда жамиятдаги ва оиладаги маънавий-ахлоқий муҳитга салбий таъсир кўрсатувчи бошқа ҳолатларни қўзғата оладиган оилавий ва шахслараро низоларнинг, депрессив вазиятларнинг эрта олдини олиш, шунингдек ушбу жараёнда кенг жамоатчиликнинг, шу жумладан аёлларнинг иштирок этишини таъминлаш;

аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасида ваколатли органлар билан ҳамкорлик қилиш.

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа функцияларни ҳам бажариши мумкин.

Статья 13. Полномочия органов самоуправления граждан в области защиты женщин от притеснений и насилия

К полномочиям органов самоуправления граждан в области защиты женщин от притеснений и насилия относятся:

участие в разработке и реализации государственных, территориальных и иных программ в области защиты женщин от притеснений и насилия;

осуществление общественного контроля над исполнением законодательства о защите женщин от притеснений и насилия, в установленном порядке, и внесение в уполномоченные органы предложений
по совершенствованию правоприменительной практики в области защиты женщин от притеснений и насилия;

оказание содействия уполномоченным органам в предотвращении противоречий и конфликтов в быту, на рабочих местах и в образовательных учреждениях, а также в организации учета семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

формирование примирительных комиссий и координирование их деятельности в области защиты женщин от притеснений и насилия в быту;

осуществление ранней профилактики семейных и межличностных конфликтов, депрессивных ситуаций, способных спровоцировать суицидальное поведение и другие случаи, негативно влияющие на духовно-нравственную атмосферу в обществе и семье, а также обеспечение активного участия широкой общественности, в том числе женщин, в этом процессе;

взаимодействие с уполномоченными органами в области защиты женщин от притеснений и насилия.

Органы самоуправления граждан могут выполнять и иные функции в соответствии с законодательством.

14-модда. Нодавлат нотижорат ташкилотларининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги иштироки ва роли

Нодавлат нотижорат ташкилотлари ўз уставига мувофиқ ваколатли органларга кўмаклашиш ва зарур ёрдам кўрсатиш орқали аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича давлат фаолиятида иштирок этиши мумкин.

Мақсади аёлларни турмушда, иш жойларида ва таълим муассасаларида тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилишдан иборат бўлган алоҳида нодавлат нотижорат ташкилотлари ташкил этилиши мумкин.

Давлат нодавлат нотижорат ташкилотларининг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги айрим дастурларига кўмаклашиши мумкин.

Статья 14. Участие и роль негосударственных некоммерческих организаций в области защиты женщин от притеснений и насилия

Негосударственные некоммерческие организации могут участвовать в деятельности государства по защите женщин от притеснений и насилия путем оказания содействия и необходимой помощи уполномоченным органам в соответствии со своим уставом.

Могут создаваться отдельные негосударственные некоммерческие организации, целью которых является защита женщин от притеснений и насилия в быту, на рабочих местах и в образовательных учреждениях.

Государство может оказывать поддержку отдельным программам негосударственных некоммерческих организаций в области защиты женщин от притеснений и насилия.

3-боб. Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга доир умумий ва якка тартибдаги чора-тадбирлар

15-модда. Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга доир умумий чора-тадбирлар

Ваколатли органларнинг аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш, тазйиқ ўтказиш ва зўравонлик содир этишга имкон берадиган сабабар ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш соҳасидаги фаолияти аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга доир умумий чора-тадбирлар ҳисобланади.

Глава 3. Общие и индивидуальные меры предупреждения притеснений и насилия в отношении женщин

Статья 15. Общие меры предупреждения притеснений и насилия в отношении женщин

Деятельность уполномоченных органов в области защиты женщин от притеснений и насилия, установления и устранения причин и условий, способствующих притеснению и совершению насилия, относится к общим мерам предупреждения притеснений и насилия в отношении женщин.

16-модда. Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга доир умумий чора-тадбирларни амалга ошириш

Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга доир умумий чора-тадбирлар:

аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олиш соҳасидаги давлат дастурлари, ҳудудий дастурлар ва бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш;

аҳоли орасида ҳуқуқий тарғибот олиб бориш;

аҳолини аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликка имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитлардан хабардор қилиш;

тазйиқ ва зўравонликни аниқлаш ҳамда уларга чек қўйиш, уларга имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф этиш орқали амалга оширилади.

Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга доир умумий чора-тадбирлар қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа усулларни ҳам ўз ичига олиши мумкин.

Статья 16. Осуществление общих мер предупреждения притеснений и насилия в отношении женщин

Общие меры предупреждения притеснений и насилия в отношении женщин осуществляются путем:

разработки и реализации государственных, территориальных и иных программ в области предупреждения притеснений и насилия в отношении женщин; 

правовой пропаганды среди населения;

информирования населения о причинах и условиях, способствующих притеснению и совершению насилия в отношении женщин;

выявления и пресечения притеснений и насилия, устранения причин и условий, им способствующих.

Общие меры предупреждения притеснений и насилия в отношении женщин могут включать в себя и иные способы в соответствии с законодательством.

17-модда. Аёлларга тазйиқ ўтказиш ва зўравонлик содир этишга имкон берадиган сабабар ва шарт-шароитлардан хабардор қилиш

Жисмоний ва юридик шахслар аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатли органларни, шуниндек фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини ва нодавлат нотижорат ташкилотларини ғайриижтимоий хулқ-атворли шахслар, турмушда, иш жойларида ва таълим муассасаларида зўравонлик содир этишга мойил бўлган ёки уни содир этган шахслар тўғрисида уларнинг ғайриижтимоий хулқ-атвори ҳамда улар ўтказган тазйиқ ва содир этган зўравонлик ҳолларини, шунингдек сабабларини кўрсатган ҳолда хабардор қилишга ҳақли.

Статья 17. Информирование о причинах и условиях, способствующих притеснению и совершению насилия в отношении женщин

Физические и юридические лица вправе информировать уполномоченных органов в области защиты женщин от притеснений и насилия, а также органов самоуправления граждан и других негосударственных некоммерческих организаций о лицах с антисоциальным поведением, лицах, склонных к совершению насилия или совершивших его в быту, на рабочих местах и в образовательных учреждениях, с указанием случаев, а также причин их антисоциального поведения и совершенных ими притеснений и насилия.

18-модда. Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликни аниқлаш ҳамда уларга чек қўйиш механизмлари

Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликни аниқлаш ҳамда уларга чек қўйиш механизмлари тазйиқ ва зўравонлик сабабларини бартараф этишга, уларга чек қўйишга, тазйиқ ўтказган ва зўравонлик содир этган шахсларни ҳуқуқий таъқиб қилишга, уларнинг аёлларга нисбатан ғайриижтимоий хулқ-атворини тузатишга, ижтимоий реабилитация қилиш ва мослаштиришга қаратилган ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа тадбирлар мажмуини назарда тутади.

Давлат ваколатли органлар орқали аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолларини аниқлаш ҳамда уларга чек қўйиш механизмларини жорий этиш ва амалга оширишга кўмаклашади ҳамда уни таъминлайди.

Статья 18. Механизмы выявления и пресечения притеснений и насилия в отношении женщин

Механизмы выявления и пресечения случаев притеснений и насилия в отношении женщин подразумевают совокупность социальных, экономических, правовых и других мероприятий, направленных на устранение причин притеснений и насилия, их пресечение, правовое преследование лиц, совершивших притеснения и насилие, коррекцию их антисоциального поведения в отношении женщин, реабилитацию и адаптацию жертв.

Государство посредством уполномоченных органов оказывает содействие и обеспечивает внедрение и осуществление механизмов выявления и пресечения случаев притеснений и насилия в отношении женщин.

19-модда. Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолларини аниқлаш механизмлари

Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолларини аниқлаш механизмлари қуйидагиларни назарда тутади:

ваколатли органлар томонидан тазйиқ ва зўравонлик сабаблари ҳамда шарт-шароитлари ҳисобланган омилларни таҳлил қилиш, ўрганиш ҳамда баҳолаш;

статистика ахборотини ҳар чоракда давлат статистика органларига киритган ҳолда ваколатли органлар томонидан тегишли статистика юритиш;

аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликни аниқлашнинг самарали ҳуқуқий усулларини жорий этиш;

тазйиқ ўтказиши ва зўравонлик содир этиши хавфи бўлган гуруҳларга кирадиган ёки уларни содир этган шахсларга нисбатан превентив тадбирлар ўтказиш;

фуқароларни, айниқса аёлларни ўз ҳуқуқлари, эркинликлари ва мажбуриятлари, шунингдек тегишли ҳимоя кафолатлари, шу жумладан оила аъзоларининг тенглиги ва ўзаро мажбуриятларини таъминлайдиган ҳуқуқлар ва мажбуриятлар тўғрисидаги ахборот билан таъминлаш мақсадида зарур ахборот-маърифат кампаниясини ўтказиш;

тазйиқ ўтказилган ва зўравонлик содир этилган ҳолда қурбонларга ёрдам кўрсатиш ва уларни ҳимоя қилиш тадбирларини амалга ошириш, зўравонлик содир этган шахслар учун эса уларнинг аёлларга нисбатан хулқ-атворини тузатишга ва ҳуқуқий таъқиб қилиш чора-тадбирларини кўришга қаратилган тадбирларни амалга ошириш;

аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик олди олинишини таъминлаш мақсадида манфаатдор институтлар билан қўшма дастурлар яратиш ва қўллаб-қувватлаш.

Статья 19. Механизмы выявления случаев притеснений и насилия в отношении женщин

Механизмы выявления случаев притеснений и насилия в отношении женщин подразумевают:

анализ, изучение и оценку уполномоченными органами факторов, являющихся причинами и условиями притеснений и насилия;

ведение соответствующей статистики уполномоченными органами, с ежеквартальным внесением статистической информации в органы государственной статистики;

внедрение эффективных правовых методов выявления притеснений и насилия в отношении женщин;

проведение превентивных мероприятий в отношении лиц, относящихся к группам риска совершения притеснений и насилия или совершившим их;

проведение надлежащей информационно-просветительной кампании в целях обеспечения граждан, особенно женщин, информацией о своих правах, свободах и обязанностях, а также о соответствующих гарантиях защиты, в том числе, о правах и обязанностях, обеспечивающих равенство и взаимные обязательства членов семьи;

в случае притеснений и насилия – осуществление мероприятий по оказанию помощи и защите жертв, а для лиц, совершивших насилие – мероприятий, направленных на коррекцию их поведения в отношении женщин и принятие мер по правовому преследованию;

создание и поддержку совместных программ с заинтересованными институтами в целях обеспечения предупреждения притеснений и насилия в отношении женщин.

20-модда. Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолларига чек қўйиш механизмлари

Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолларига чек қўйиш учун жиноий-ҳуқуқий, фуқаролик-ҳуқуқий ва маъмурий-ҳуқуқий механизмлар қўлланилади.

Аёлларга нисбатан жиноий қилмиш белгиларига эга зўравонлик содир этилган ҳолда жиноий-ҳуқуқий механизмлар қўлланилади.

Тазйиқ ва зўравонлик натижасида етказилган зарар ўрнини қоплаш учун фуқаролик қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда фуқаролик-ҳуқуқий механизмлар қўлланилади.

Маъмурий-ҳуқуқий механизмлар ҳимоя ордери чиқариш ва Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига мувофиқ маъмурий жавобгарликка тортиш шаклида қўлланилади.

Статья 20. Механизмы пресечения случаев притеснений и насилия в отношении женщин

Для пресечения случаев притеснений и насилия в отношении женщин применяются уголовно-правовые, гражданско-правовые и административно-правовые механизмы.

Уголовно-правовые механизмы применяются в случае насилия в отношении женщин, содержащего признаки уголовного деяния.

Гражданско-правовые механизмы применяются в порядке, установленном гражданским законодательством, для возмещения вреда, причиненного в результате притеснений и насилия.

Административно-правовые механизмы применяются в виде издания охранного ордера и привлечения к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административной ответственности Республики Узбекистан.

21-модда. Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга доир якка тартибдаги чора-тадбирлар

Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга доир якка тартибдаги чора-тадбирлар – бу аёлларга нисбатан тазйиқ ўтказишга ва зўравонлик содир этишга мойил бўлган ёки содир этган ғайриижтимоий хулқ-атворли шахсларни аниқлаш ва уларга профилактик таъсир кўрсатиш билан боғлиқ ваколатли органларнинг фаолиятидир.

Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга доир якка тартибдаги чора-тадбирлар муайян шахснинг ўзига хос хусусиятларини, унинг ижтимоий муҳити ўзига хосликларини, ижтимоий-маиший шарт-шароитлари ва турмуш тарзини, унинг ғайриижтимоий хулқ-атворини, тазйиқ ўтказишга ва зўравонлик содир этишга мойиллигини, шунингдек у турмушда, иш жойларида ва таълим муассасаларида ўтказган тазйиқ ва содир этган зўравонликнинг ижтимоий хавфи даражасини ифодалайдиган бошқа омилларни ҳисобга олган ҳолда аниқланади.

Статья 21. Индивидуальные меры предупреждения притеснений и насилия в отношении женщин

Индивидуальные меры предупреждения притеснений и насилия в отношении женщин – это деятельность уполномоченных органов, связанная с выявлением лиц с антисоциальным поведением, склонных к совершению или совершивших притеснение и насилие в отношении женщин, и оказанием на них профилактического воздействия.

Индивидуальные меры предупреждения притеснений и насилия в отношении женщин определяются с учетом особенностей конкретного лица, специфики его социальной среды, социально-бытовых условий и образа жизни, его антисоциального поведения, склонности к притеснению и совершению насилия, а также иных факторов, характеризующих степень общественной опасности совершенного им притеснения и насилия в быту, на рабочих местах и в образовательных учреждениях.

22-модда. Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга доир якка тартибдаги чора-тадбирларни қўллаш учун асослар

Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга доир якка тартибдаги чора-тадбирларни қўллаш учун асослар қуйидагилардан иборат бўлиши  мумкин:

қурбоннинг, унинг қонуний вакилининг мурожаати ёки бошқа жисмоний ва юридик шахсларнинг маълумотлари;

ваколатли органлар томонида ўз профилактика фаолияти давомида тазйиқ ва зўравонлик ҳолларини аниқлаш.

Аёлларга тазйиқ ўтказиш ва зўравонлик содир этиш ёки уларни содир этиш таҳдиди тўғрисидаги мурожаатлар ва маълумотлар ички ишлар органлари томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

Аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги бошқа ваколатли органлар тазйиқ ва зўравонлик ҳоллари аниқланган тақдирда, бу ҳақда тегишли ички ишлар органларига зудлик билан хабар қилиши шарт.

Ички ишлар органлари тазйиқ ва зўравонлик тўғрисида оғзаки ёки ёзма хабар олганда бу ҳаракатларга чек қўйиш юзасидан шошилинч чора-тадбирлар кўриши керак.

Статья 22. Основания для применения индивидуальных мер предупреждения притеснений и насилия в отношении женщин

Основанием для применения индивидуальных мер предупреждения притеснений и насилия в отношении женщин могут быть:

обращение жертвы, её законного представителя или сведения других физических и юридических лиц;

выявление случаев притеснений и насилия уполномоченными органами в ходе своей профилактической деятельности.

Обращения и сведения о притеснениях и совершении насилия в отношении женщин или об угрозе их совершения рассматриваются органами внутренних дел, в порядке, установленном законодательством.

Другие уполномоченные органы в области защиты женщин от притеснений и насилия в случае выявления фактов притеснения и насилия незамедлительно обязаны сообщать об этом в соответствующие органы внутренних дел.

Органы внутренних дел при получении устного или письменного сообщения о притеснении и насилии должны предпринять неотложные меры по пресечению данных действий.

23-модда. Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга доир якка тартибдаги чора-тадбирлар турлари

Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга доир якка тартибдаги чора-тадбирлар турларига қуйидагилар киради:

профилактик суҳбат ўтказиш;

ҳимоя ордерини бериш;

тазйиқ ва зўравонлик қурбонларига ёрдам кўрсатиш бўйича махсус марказларга жойлаштириш.

Тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга доир якка тартибдаги чора-тадбирлар қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа чора-тадбирларни ҳам ўз ичига олиши мумкин.

Статья 23. Виды индивидуальных мер предупреждения притеснений и насилия в отношении женщин

К видам индивидуальных мер предупреждения притеснений и насилия в отношении женщин относятся:

проведение профилактической беседы;

выдача охранного ордера;

размещение в специальные центры по оказанию помощи жертвам притеснения и насилия.

Индивидуальные меры предупреждения притеснений и насилия могут включать в себя и иные меры, предусмотренные законодательством.

24-модда. Профилактик суҳбат

Профилактик суҳбат муайян шахсни турмушда, иш жойларида, таълим муассасаларида хулқ-атвор нормалари ва қоидаларига риоя қилишга ишонтиришдан, ғайриижтимоий хулқ-атворнинг ижтимоий ва ҳуқуқий оқибатларини, шунингдек тазйиқ ўтказганлик ва зўравонлик содир этганлик учун қонунда белгиланган жавобгарликни тушунтиришдан иборат.

Профилактик суҳбат тазйиқ ва зўравонлик ҳолларини аниқлаган ваколатли орган вакили, шунингдек барча ваколатли органлар томонидан фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари билан биргаликда ўзаро тасдиқланадиган жадвалга мувофиқ тазйиқ ўтказиш ва зўравонлик содир этиш хавфи бор гуруҳларга кирадиган шахслар билан ўтказилади.

Профилактик суҳбат чоғида шахснинг ўзига хос хусусиятлари аниқланади, унинг турмуш тарзи, у яшайдиган ижтимоий-маиший шарт-шароитлар, шунингдек аёлларга у томонидан тазйиқ ўтказиш ва зўравонлик содир этишга имкон берадиган сабаблар аниқланади.

Аввал ўтказилган профилактик суҳбат ижобий натижалар бермаган ва шахс ўзининг ғайриижтимоий хулқ-атворини тузатмаган ёки тазйиқ ўтказиш ва зўравонлик содир этишга мойилликни намоён этишда давом этаётган ҳолларда унга нисбатан ушбу Қонунда ва бошқа қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа чоралар қўлланилади.

Статья 24. Профилактическая беседа

Профилактическая беседа состоит в убеждении конкретного лица соблюдать нормы и правила поведения в быту, на рабочих местах, в образовательных учреждениях, разъяснении социальных и правовых последствий антисоциального поведения, а также установленной законом ответственности за совершение притеснений и насилия.

Профилактическая беседа проводится представителем уполномоченного органа, выявившего случаи притеснения и насилия, а также всеми уполномоченными органами совместно с органами самоуправления граждан в соответствии с утверждаемым совместно графиком, с лицами, относящимися к группам риска совершения притеснения и насилия.

В ходе профилактической беседы выявляются характерные особенности лица, определяются его образ жизни, социально-бытовые условия, в которых он живет, а также причины, способствующие к притеснению и совершению им насилия в отношении женщин.

В случаях, когда проведенная ранее профилактическая беседа не привела к положительным результатам, и лицо не исправляет своего антисоциального поведения или продолжает проявлять склонность к совершению притеснения и насилия, к нему применяется другие меры, предусмотренные настоящим Законом и другими актами законодательства.

25-модда. Ҳимоя ордери

Ҳимоя ордери тазйиқ ўтказган ва зўравонлик содир этган шахсни бундай хулқ-атворни давом эттириш мумкин эмаслиги ҳақида ёзма хабардор қилишдан ва ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарлик тўғрисида огоҳлантиришдан иборат.

Тазйиқ ўтказган ва зўравонлик содир этган шахс ҳимоя ордери талабларини бажаришини назорат қилиш уни тутиб берган ички ишлар органи зиммасига юкланади. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тазйиқ ўтказган ва зўравонлик содир этган шахс ҳимоя ордери талабларини бажараётганини назорат қилишда иштирок этади.

Ҳимоя ордери шакли Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланади.

Статья 25. Охранный ордер

Охранный ордер состоит в письменном уведомлении лица, совершившего притеснение и насилие, о недопустимости в дальнейшем такого поведения и предупреждении об ответственности за совершение правонарушения.

Контроль за исполнением лицом, совершившим притеснение и насилие, требований охранного ордера возлагается на орган внутренних дел, его выдавший. Органы самоуправления граждан участвуют в процессе контроля за исполнением лицом, совершившим притеснения и насилие, требований охранного ордера. Форма охранного ордера утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

26-модда. Ҳимоя ордерини бериш ва узайтириш

Ҳимоя ордери қурбонга ёки тазйиқ ўтказиш ва зўравонлик содир этиш хавфи остидаги шахсга берилади. Тазйиқ ўтказган ва зўравонлик содир этган шахсга ҳимоя ордерининг кўчирма нусхаси имзо қўйдириб берилади. Шахс ҳимоя ордерини олиш тўғрисидаги тегишли ҳужжатни имзолашдан бош тортса, ҳимоя ордери топшираётган шахс томонидан холис гувоҳлар иштирокида ҳужжат тузилади. Ҳужжатда шахснинг ҳимоя ордерини олишдан бош тортганлиги баён қилиниши керак ва у ҳужжатни олганлигини имзолаши лозим.

Ҳимоя ордери тазйиқ ва зўравонлик ҳолати аниқланган вақтдан бошлаб йигирма тўрт соат ичида тегишли ҳудудда тазйиқ ва зўравонликнинг якка тартибдаги профилактикасини амалга ошириш учун жавоб берадиган ички ишлар органининг мансабдор шахси томонидан ўн беш кун муддатга берилади ва чиқарилгандан бошлаб кучга киради.

Қурбоннинг аризасига кўра хавф мавжуд бўлганда ички ишлар органи ҳимоя ордерини кўпи билан ўттиз кунга узайтиради. Ҳимоя ордерининг амал қилиш муддатини фақат у амал қилган даврда узайтириш мумкин.

Ҳимоя ордерини берган ички ишлар органининг мансабдор шахси тазйиқ ўтказган ва зўравонлик содир этган шахсни ҳимоя ордери шартлари ва уни бажармаслик оқибатлари билан имзо қўйдириб таништириши шарт.

Ҳимоя ордери берган ички ишлар органининг мансабдор шахси тазйиқ ўтказган ва зўравонлик содир этган шахсни зўравонликка мойил хулқ-атворни ўзгартириш бўйича тузатиш дастурларидан ўтиш имкониятлари ва шартларидан имзо қўйдириб хабардор қилиши шарт.

Ҳимоя ордерини бериш, узайтириш ёки ҳимоя ордерини беришни ёки узайтиришни рад этиш устидан судга шикоят қилиш мумкин. Ариза уч сутка ичида кўриб чиқилиши керак. Ҳимоя ордерини бериш устидан судга шикоят қилиш унинг амал қилишини тўхтатиб турмайди.

Статья 26. Выдача и продление охранного ордера

Охранный ордер выдается жертве или лицу, находящему под угрозой совершения притеснения и насилия. Лицу, совершившему притеснение и насилие, выдается копия охранного ордера под роспись. При отказе лица подписать соответствующий документ о получении охранного ордера, лицом, вручающим охранный ордер, составляется акт с участием понятых. В акте должно быть изложено об отказе лица получить охранный ордер и подписаться в его получении.

Охранный ордер выдается в течении двадцати четырех часов с момента установления факта притеснения и насилия, должностным лицом органа внутренних дел, ответственного за осуществление индивидуальной профилактики притеснения и насилия на соответствующей территории, сроком до пятнадцати дней и вступает в силу с изданием.

По заявлению жертвы, при наличии угрозы, орган внутренних дел продлевает охранный ордер не более чем на тридцать дней. Продление срока действия охранного ордера допускается только в период его действия.

Должностное лицо органа внутренних дел, выдавшее охранный ордер, обязан под роспись ознакомить лицо, совершившее притеснение и насилие, с условиями охранного ордера и последствиями его неисполнения.

Должностное лицо органа внутренних дел, выдавшее охранный ордер, обязано под роспись проинформировать лицо, совершившее притеснение и насилие, о возможности и условиях прохождения коррекционных программ по изменению насильственного поведения.

Выдача, продление охранного ордера или отказ в выдаче или продлении охранного ордера могут быть обжалованы в суд. Заявление должно быть рассмотрено в течение трех суток. Обжалование выдачи охранного в суде не приостанавливает его действия.

27-модда. 18 ёшга тўлмаган қурбонларга ёки суд томонидан лаёқатсиз деб топилган шахсларга нисбатан ҳимоя ордери

18 ёшга тўлмаган қурбонларга ёки суд томонидан лаёқатсиз деб топилган шахсларга нисбатан ҳимоя ордери уларнинг қонуний вакилига ёки васийлик ва ҳомийлик органига ёхуд вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссияларга берилади.

18 ёшга тўлмаган қурбонларнинг, шунингдек суд томонидан лаёқатсиз деб топилган шахсларнинг қонуний вакили ёки васийлик ва ҳомийлик органи ёхуд вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссиялар улар номидан ҳимоя ордерини ўттиз кунга узайтириш тўғрисидаги ариза билан мурожаат қилиши мумкин.

18 ёшга тўлмаган қурбонлар ҳимоя ордерини узайтириш тўғрисидаги ариза билан шахсан мурожаат қилишга ҳақли.

Ҳимоя ордерини бериш тўғрисидаги ахборот Бола ҳуқуқлари бўйича вакилга, васийлик ва ҳомийлик органига, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органига таъсир чораларини кўриш учун юборилади.

Статья 27. Охранный ордер в отношении жертв, не достигших 18-летнего возраста, или лиц, признанных судом недееспособными

Охранный ордер в отношении жертв, не достигших 18-летнего возраста или лиц, признанных судом недееспособными, выдается их законному представителю либо органу опеки и попечительства, либо комиссии по делам несовершеннолетних.

От имени жертв, не достигших 18-летнего возраста, а также лиц, признанных судом недееспособными, с заявлением о продлении охранного ордера на тридцать дней могут обратиться их законный представитель либо орган опеки и попечительства, либо комиссии по делам несовершеннолетних.

Жертвы, не достигшие 18-летнего возраста, вправе лично обратиться с заявлением о продлении охранного ордера.

Информация о выдаче охранного ордера направляется для принятия мер реагирования Уполномоченному по правам ребенка, органу опеки и попечительства, органу самоуправления граждан.

28-модда. Ҳимоя ордери мазмуни

Ҳимоя ордерида қуйидагилар кўрсатилади:

у чиқарилган сана ва жой;

уни чиқариш учун асос бўлиб хизмат қилган ҳолатлар;

қурбоннинг ва тазйиқ ўтказадиган ёки зўравонлик содир этган шахснинг фамилияси, исми ва отасининг исми, туғилган санаси ва жойи, касби ва яшаш жойи;

тазйиқ ўтказадиган ёки зўравонлик содир этган шахс томонидан бажарилиши тақиқланган ушбу Қонуннинг 29-моддасида назарда тутилган ҳаракатлар рўйхати.

Ҳимоя ордерида қурбоннинг судга мурожаат қилиш ҳуқуқи тўғрисидаги ахборот, шунингдек тазйиқ ўтказган ёки зўравонлик содир этган шахснинг ҳимоя ордери талабларини бажармаганлиги учун маъмурий жавобгарлиги тўғрисидаги ахборот келтирилади.

Ҳимоя ордери давлат тилида ёки қурбоннинг хоҳишига кўра унга ва тазйиқ ўтказган ёки зўравонлик содир этган шахсга тушунарли тилда аниқ ва тушунарли тарзда тузилади. Ҳимоя ордери қўлда тузилиши ёки техник воситадан фойдаланган ҳолда босиб чиқарилган бўлиши мумкин.

Статья 28. Содержание охранного ордера

В охранном ордере указывается:

дата и место его издания;

обстоятельства, послужившие основанием для его издания;

фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, профессия и место жительства жертвы и лица, притесняющего или совершившего насилие;

перечень, предусмотренных статьей 29 настоящего Закона действий, осуществление которых лицу, притесняющему или совершившему насилие запрещается.

Охранный ордер содержит информацию о праве жертвы на обращение в суд, а также информацию об административной ответственности лица, совершившего притеснение и насилие, за неисполнение требований охранного ордера.

Охранный ордер составляется на государственном языке, либо по желанию жертвы на языке, понятном ей и лицу, притесняющему или совершившему насилие, четко и ясно. Он может быть составлен от руки или напечатан с использованием технического средства.

29-модда. Ҳимоя ордерида назарда тутилган талаблар

Ҳимоя ордерида қуйидаги талаблар назарда тутилиши мумкин:

тазйиқ ўтказиш ва зўравонлик содир этишни тақиқлаш;

қурбоннинг ва турмушда тазйиқ ўтказадиган ёки зўравонлик содир этган шахснинг бевосита ҳамда билвосита алоқасини тақиқлаш;

қурбоннинг ва иш жойларида ҳамда таълим муассасаларида тазйиқ ўтказадиган ёки зўравонлик содир этган шахснинг билвосита алоқасини тақиқлаш (қурбоннинг ва иш жойларида ҳамда таълим муассасаларида тазйиқ ўтказадиган ёки зўравонлик содир этган шахснинг бевосита алоқасига йўл қўйилади);

иш жойларида ёки таълим муассасаларида тазйиқ ўтказилган ёки зўравонлик содир этилган ҳолда хизмат бўйсунувидан қатъи назар қурбоннинг ва тазйиқ ўтказадиган ва зўравонлик содир этган шахснинг бир хонада бўлишини тақиқлаш;

тазйиқ ўтказадиган ва зўравонлик содир этган шахсни қурбоннинг турар жойидан у ушбу турар жойнинг эгаси бўлишидан қатъи назар чиқариб ташлаш;

қурбонни ва унга боғлиқ шахсларни тазйиқ ўтказадиган ва зўравонлик содир этган шахсдан узоқлаштириш ҳамда уларни тазйиқ ва зўравонлик қурбонларига ёрдам кўрсатиш бўйича махсус марказга жойлаштириш;

тазйиқ ўтказадиган ва зўравонлик содир этган шахснинг зиммасига даволашга, маслаҳат беришга сарфланадиган харажатларни ҳамда қурбонни тазйиқ ва зўравонлик қурбонларига ёрдам кўрсатиш бўйича махсус марказга жойлаштириш билан боғлиқ харажатларни қоплаш мажбуриятларини юклаш;

тазйиқ ўтказадиган ва зўравонлик содир этган шахс биргаликда эгалик қилинадиган мулкдан якка ўзи фойдаланиш ҳуқуқига тақиқ қўйиш;

тазйиқ ўтказадиган ва зўравонлик содир этган шахснинг ҳимоя ордери амал қилган даврда ёки ордерда белгиланган даврда қурол сақлаш ва тақиб юриш ҳуқуқини чеклаш ёки уни сақлаш ва тақиб юришини тақиқлаш (бундан хизмат-штат қуроли мустасно), шунингдек қурол олиш учун рухсатнома олиш ҳуқуқига тақиқ қўйиш.

Ҳимоя ордерининг амал қилиши узайтирилганда ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган талаблардан ташқари унга тазйиқ ўтказган ва зўравонлик содир этган шахснинг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланадиган намунавий дастурга мувофиқ зўравонликка мойил хулқ-атворни ўзгартириш бўйича тузатиш дастуридан ўтиши тўғрисидаги шарт албатта киритилади.

Агар ҳимоя ордерини чиқариш тўғрисидаги масалани кўриб чиқиш чоғида Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексида назарда тутилган жиноят белгилари аниқланса, ҳимоя ордерини чиқариш тўғрисидаги масалани кўриб чиқиш билан параллел равишда иш материаллари жиноий таъқиб қилиш тўғрисидаги масалани ҳал қилиш учун тегишлилиги бўйича тегишли органга юборилади.

Аёлларга тазйиқ ўтказадиган ва зўравонлик содир этган шахсларга нисбатан Ўзбекистон Республикасининг жиноят тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган чоралар (жиноий-ҳуқуқий механизмлар) қўлланилиши қурбонлар ҳимоясини таъминлаш учун ҳимоя ордерини чиқаришга тўсқинлик қилмайди.

Статья 29. Требования, предусмотренные охранным ордером

В охранном ордере могут быть предусмотрены следующие требования:

запрет совершать притеснение и насилие;

запрет на непосредственную и опосредованную связь жертвы и лица, притесняющего и совершившего насилие в быту;

запрет на непосредственную связь жертвы и лица, притесняющего и совершившего насилие на рабочих местах и образовательных учреждениях. (допускается опосредованная связь между жертов и лицом, притесняющим
и совершившим насилие на рабочих местах и образовательных учреждениях);

запрет на нахождение в одной комнате жертвы и лица, притесняющего и совершившего насилие, в случае притеснения и совершения насилия на рабочих местах или образовательных учреждениях, независимо от служебной подчиненности;

удаление лица, притесняющего и совершившего насилие, из жилого помещения жертвы, независимо от того, является ли он собственником указанного жилого помещения;

удаление жертвы и зависящих от нее лиц от лица, притесняющего и совершившего насилие, и размещение их в специальный центр по оказанию помощи жертвам притеснения и насилия;

возложение на лицо, притесняющего и совершившего насилие, обязанности возмещения расходов на лечение, консультации и расходов, связанных с размещением жертвы в специальный центр по оказанию помощи жертвам притеснения и насилия запрет на право единоличного пользования лицом, притесняющим и совершившим насилие, совместной собственностью;

ограничение лица, притесняющего и совершившего насилие в праве на хранение и ношение или запрет на хранение и ношение оружия (за исключением, служебно-штатного оружия) в период действия охранного ордера или в период, определенный указанным ордером, а также запрет на право получения разрешения на приобретение оружия;

В случае продления действия охранного ордера помимо требований, указанных в части первой настоящей статьи, в него обязательно включается условие о прохождении лицом, совершившим притеснение и насилие, коррекционной программы по изменению насильственного поведения в соответствии с типовой программой, утверждаемой Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Если в ходе рассмотрения вопроса об издании охранного ордера выявляются признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Республики Узбекистан, параллельно с рассмотрением вопроса об издании охранного ордера материалы дела направляются по подследственности соответствующему органу для решения вопроса об уголовном преследовании.

Применение в отношении лиц, притесняющих или совершивших насилие в отношении женщин, мер (уголовно-правовых механизмов), предусмотренных уголовным законодательством Республики Узбекистан, не препятствует изданию охранного ордера для обеспечения защиты жертв.

30-модда. Қурбонларга ёрдам кўрсатиш бўйича махсус марказлар

Қонун ҳужжатларига мувофиқ ваколатли органлар ва нодавлат нотижорат ташкилотлари тазйиқ ва зўравонлик қурбонларига ёрдам кўрсатиш бўйича махсус марказлар (бундан буён матнда махсус марказлар деб юритилади) ташкил этиши мумкин. Бундай махсус марказлар қурбонларга тиббий, ҳуқуқий, ижтимоий, руҳий ва бошқа ёрдам кўрсатади.

Қурбонларга ёрдам кўрсатиш билан боғлиқ харажатлар тазйиқ ўтказганликда ва зўравонлик содир этганликда айбдор деб топилган шахсдан ундирилиши мумкин.

Статья 30. Специальные центры по оказанию помощи жертвам

В соответствии с законодательством уполномоченные органы и негосударственные некоммерческие организации могут создавать специальные центры по оказанию помощи жертвам притеснения и насилия (далее – специальные центры). Такие специальные центры оказывают жертвам медицинскую, правовую, социальную, психологическую и иную помощь.

Расходы, связанные с оказанием помощи жертвам, могут быть взысканы с лица, признанного виновным в совершении притеснения и насилия в установленном порядке.

4-боб. Қурбонлар ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш кафолатлари, аёлларга нисбатан зўравонлик содир этишга мойил ва содир этган шахсларнинг хулқ-атворини тузатишга қаратилган тадбирлар

31-модда. Қурбонлар ҳуқуқлари

Қурбонларнинг ҳуқуқларига қуйидагилар киради:

тазйиқ ўтказилгани ва зўравонлик содир этилгани ёки уларни содир этиш таҳдиди тўғрисида ваколатли органлар ва судга мурожаат қилиш;

махсус марказларда бепул ҳуқуқий маслаҳат, ижтимоий, руҳий, тиббий ва бошқа ёрдам олиш;

ҳимоя ордери бериш талаби билан ички ишлар органларига мурожаат қилиш, ҳимоя ордери шартлари бузилган ҳолда эса қоидабузарликка эътибор қаратиш талаби билан мурожаат қилиш;

тазйиқ ўтказилганлиги ва зўравонлик содир этилганлиги натижасида ўзига етказилган моддий ва ахлоқий зарар ўрнини қоплаш талаби билан судга мурожаат қилиш.

Қурбонлар қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

Глава 4. Гарантии обеспечения и защиты прав жертв, мероприятия, направленные на коррекцию поведения лиц, склонных и совершивших насилие в отношении женщин

Статья 31. Права жертв

К правам жертв относятся:

обращение в уполномоченные органы и суд с заявлением о совершении притеснения и насилия или угрозе их совершения;

получение бесплатной правовой консультации, социальной, психологической, медицинской и иной помощи в специальных центрах;

обращение в органы внутренних дел с требованием о выдаче охранного ордера, а в случае нарушения условий охранного ордера – с требованием о реагировании на нарушение;

обращение в суд с требованием компенсации причиненного ей материального и морального вреда, вследствие совершенного притеснения и насилия.

Жертвы могут иметь и иные права, предусмотренные законодательством.

 

32-модда. Қурбонларни хабардор қилиш

Аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатли органлар қурбонни унга тушунарли тилда ва қулай шаклда ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимоя механизмлари, қурбонга кўрсатиладиган ёрдам ва хизматлар турлари тўғрисидаги ахборот билан таништириши шарт.

Аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатли органлар, зарурат бўлса, қурбонларга ахборот тақдим этади ҳамда ўтказилган тазйиқ ва содир этилган зўравонлик ҳолати билан боғлиқ аризани (даъвони) тузишда тегишли ёрдам беради.

Ички ишлар органлари жазони ижро этиш муассасаси томонидан тақдим этилган ахборот асосида қурбонга унга нисбатан зўравонлик содир этган шахс жазони ижро этиш жойидан озод этилгани, қочиб кетгани, озодликдан маҳрум этиш жойидан қисқа муддатга чиқиб кетгани ҳақида зудлик билан хабар бериши шарт.

Статья 32. Информирование жертв

Уполномоченные органы в области защиты женщин от притеснений и насилия обязаны ознакомить жертву  на понятном ей языке и в доступной форме с информацией о механизмах оказания социальной и правовой защиты, видах помощи и услуг, оказываемых жертве.

Уполномоченные органы в области защиты женщин от притеснений и насилия, в случае необходимости предоставляют жертвам информацию
и оказывают надлежащую помощь в составлении заявления (иска), связанного с совершенным фактом притеснения и насилия.

Органы внутренних дел обязаны на основании информации, предоставленной учреждением по исполнению наказания, незамедлительно сообщить жертве об освобождении, побеге из места исполнения наказания, кратковременном выезде за пределы места лишения свободы лица, совершившего в отношении нее насилие.

32-модда. Қурбонларни хабардор қилиш

Аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатли органлар қурбонни унга тушунарли тилда ва қулай шаклда ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимоя механизмлари, қурбонга кўрсатиладиган ёрдам ва хизматлар турлари тўғрисидаги ахборот билан таништириши шарт.

Аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатли органлар, зарурат бўлса, қурбонларга ахборот тақдим этади ҳамда ўтказилган тазйиқ ва содир этилган зўравонлик ҳолати билан боғлиқ аризани (даъвони) тузишда тегишли ёрдам беради.

Ички ишлар органлари жазони ижро этиш муассасаси томонидан тақдим этилган ахборот асосида қурбонга унга нисбатан зўравонлик содир этган шахс жазони ижро этиш жойидан озод этилгани, қочиб кетгани, озодликдан маҳрум этиш жойидан қисқа муддатга чиқиб кетгани ҳақида зудлик билан хабар бериши шарт.

Статья 32. Информирование жертв

Уполномоченные органы в области защиты женщин от притеснений и насилия обязаны ознакомить жертву  на понятном ей языке и в доступной форме с информацией о механизмах оказания социальной и правовой защиты, видах помощи и услуг, оказываемых жертве.

Уполномоченные органы в области защиты женщин от притеснений и насилия, в случае необходимости предоставляют жертвам информацию и оказывают надлежащую помощь в составлении заявления (иска), связанного с совершенным фактом притеснения и насилия.

Органы внутренних дел обязаны на основании информации, предоставленной учреждением по исполнению наказания, незамедлительно сообщить жертве об освобождении, побеге из места исполнения наказания, кратковременном выезде за пределы места лишения свободы лица, совершившего в отношении нее насилие.

33-модда. Қурбонларни махсус марказларга жойлаштириш

Зўравонлик ҳолати мавжуд бўлганда ва бошпана бериш талаб қилинганда аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатли органлар қурбонларнинг махсус марказларига ўтказилишини таъминлайди.

Қурбон махсус марказга 30 кунгача бўлган муддатга ўтказилади. Зарурат бўлган ҳолда бу муддат махсус марказнинг уставида белгиланган тартибда узайтирилади, бундан қурбон махсус марказда юқорида кўрсатилган муддатдан узоқ бўлишни хоҳламаган ҳоллар мустасно. Махсус марказга жойлаштириш муддати тугагач, қурбонга хавф солинаётган бўлса, махсус марказ маъмурияти бу ҳақда бунга эътибор қаратиш учун ҳуқуқни ҳимоя қилиш органларига хабар қилиши шарт.

Қурбон махсус марказга жойлаштирилганда унинг иш жойи ва ўртача ойлик иш ҳақи сақлаб қолинади.

Статья 33. Размещение жертв в специальные центры

При наличии факта насилия и в случае требования о предоставлении убежища жертвы, уполномоченные органы в области защиты женщин от притеснений и насилия, обеспечивают перевод жертв в специальные центры.

Размещение жертвы в специальный центр производится на срок до 30 дней. В случае необходимости этот срок продлевается в порядке, установленном уставом специального центра, кроме случаев, когда жертва не желает находиться в специальном центре дольше вышеуказанного срока. По истечении срока размещения в специальном центре, при наличии угрозы жертве, администрация специального центра обязана сообщить об этом правоохранительным органам для обеспечения дальнейшего реагирования.

В случае размещения жертвы в специальный центр за ней сохраняется рабочее место и среднемесячная заработная плата.

34-модда. Қурбонларга бепул телефон ёрдами

Қурбонларга тегишли масалалар бўйича ёрдам кўрсатиш ва маслаҳатлар бериш учун республиканинг бутун ҳудудида туну кун ишлайдиган, бепул телефон ёрдами таъминланади.

Исталган манфаатдор шахс тазйиқ ва зўравонлик ҳолларига эътибор қаратиш механизмлари ва қурбонларни ҳимоя қилиш чора-тадбирлари тўғрисида ахборот олишга ҳақли. Телефон ёрдам тармоғи махфийликка риоя қилган ҳолда фаолият кўрсатади. Ушбу тармоқ ёрдамида олинган ахборотни фош этишга йўл қўйилмайди, бундан қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар мустасно.

Статья 34. Бесплатная телефонная помощь жертвам

Для оказания помощи жертвам и консультаций по соответствующим вопросам обеспечивается круглосуточная, бесплатная телефонная помощь на всей территории республики.

Любое заинтересованное лицо вправе получить информацию о механизмах реагирования на случаи притеснения и насилия и мерах по защите жертв. Сеть телефонной помощи функционирует с соблюдением конфиденциальности. Не допускается разглашение информации, полученной при помощи указанной сети, за исключением случаев, установленных законодательством.

35-модда. Зўравонлик содир этган шахснинг хулқ-атворини тузатишга қаратилган тадбирлар

Зўравонлик содир этган шахснинг хулқ-атворини тузатишга қаратилган тадбирлар деганда мақсади зўравонлик такроран содир этилишининг олдини олишдан ва қурбоннинг хавфсизлигини таъминлашдан иборат бўлган ушбу шахснинг зўравонликка мойил хулқ-атворини ўзгартиришга, унга руҳий ва ижтимоий ёрдам кўрсатишга қаратилган фаолият тушунилади.

Зўравонлик содир этган шахс Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланадиган зўравонликка мойил хулқ-атворни ўзгартириш бўйича тузатиш дастури асосида мажбурий курсдан ўтади.

Статья 35. Мероприятия, направленные на коррекцию поведения лица, совершившего насилие

Под мероприятиями, направленными на коррекцию поведения лица, совершившего насилие, подразумевается деятельность, направленная на изменение насильственного поведения данного лица, оказание ему психологической и социальной помощи, целью которых являются предупреждение повторного совершения насилия и обеспечение безопасности жертвы.

Лицо, совершившее насилие, проходит обязательный курс на основе коррекционной программы по изменению насильственного поведения, утверждаемой Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

36-модда. Маълумотларнинг махфийлиги

Қурбонларга ёрдам беришда унинг шахсий ҳаётига тааллуқли барча маълумотлар қонун билан ҳимоя қилинади. Шахсий маълумотлардан фақат қурбонларнинг (унинг қонуний вакилининг) рухсати билан ёки жиноят иши қўзғатилган ёхуд маъмурий жазо чоралари қўлланилган ҳолда фойдаланиш мумкин.

Ушбу маълумотларни ошкор қилган шахслар қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарликка тортилади.

Статья 36. Конфиденциальность сведений

При оказании жертвам помощи все сведения в отношении её частной жизни охраняются законом. Персональные данные могут быть использованы только по разрешению жертв (её законного представителя) или в случае возбуждения уголовного дела либо применения мер административного взыскания.

Лица, разгласившие данные сведения, привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством.

5-боб. Якунловчи қоидалар

37-модда. Аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тизимини молиявий ва моддий-техник таъминлаш

Аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тизими Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари, юридик ва жисмоний шахсларнинг хайр-эҳсонлари ҳамда қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобига молиявий ва моддий-техник таъминланади.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 37. Финансовое и материально-техническое обеспечение системы защиты женщин от притеснений и насилия

Финансовое и материально-техническое обеспечение системы защиты женщин от притеснений и насилия осуществляется за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, благотворительных пожертвований юридических и физических лиц и иных источников,
не запрещенных законодательством.

38-модда. Ушбу Қонуннинг ижросини, етказилишини, моҳияти ва аҳамияти тушунтирилишини таъминлаш

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ушбу Қонуннинг ижросини, ижрочиларга етказилишини ҳамда моҳияти ва аҳамияти аҳоли ўртасида тушунтирилишини таъминласин.

Статья 38. Обеспечение исполнения, доведения, разъяснения сути и значения настоящего Закона

Кабинету Министров Республики Узбекистан обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения настоящего Закона.

39-модда. Аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун жавобгарлик

Аёлларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги қонун ҳужжатларини бузганликда айбдор шахслар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб берадилар.

Статья 39. Ответственность за нарушение законодательства в области защиты женщин от притеснений и насилия

Лица, виновные в нарушении законодательства в области защиты женщин от притеснений и насилия, несут ответственность в установленном порядке.

40-модда. Қонун ҳужжатларини ушбу Қонунга мувофиқлаштириш

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси:

ҳукумат қарорларини ушбу Қонунга мувофиқлаштирсин;

давлат бошқаруви органлари ушбу Қонунга зид бўлган ўз норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини қайта кўриб чиқишлари ва бекор қилишларини таъминласин.

Статья 40. Приведение законодательства в соответствие с настоящим Законом

Кабинету Министров Республики Узбекистан:

привести решения Правительства в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

41-модда. Ушбу Қонуннинг кучга кириши

Ушбу Қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

Статья 41. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

  Ўзбекистон Республикаси 

              Президенти                                                  Ш. Мирзиёев

  Президент

Республики Узбекистан                                                    Ш. Мирзиёев

Умумий таклифлар

3346