Давлат тилида матни бўлмаган лойиҳалар портал маъмурияти томонидан лойиҳа муаллифини огоҳлантирмасдан ўчирилади
ID Муаллиф Муҳокамага чиқариш санаси Якунланиш санаси Таклифлар сони
2149 Нукус шаҳар ҳокимияти 04/02/2019 19/02/2019 0

Муҳокама якунланди

Ҳоким қарори
Нокис каласында жол харекети каўипсизлигин тамийинлеў хаккында
ID-2149

Н5КИС КАЛАСЫ ХАКИМИНИН КАРАРЫ

 

«29» _декабрь___2018-жыл          №_30/1                                                                                                      Н5кис 3аласы

 

Н5кис 3аласында жол 81рекети 31ўипсизлигин

т1мийинлеў 8а33ында

 

              ара3алпа3стан Республикасы Ишки Ислер Министрлиги Жол 81рекети   31ўипсизлиги бас3армасыны4 2018-жыл 17-июль 11/6-2261-санлы, 13-октябрь к6нги 11/6-3367-санлы, 05-сентябрь к6нги 11/6-2802-санлы, 13-октябрь к6нги 11/6-3371-санлы, 18-октябрь к6нги 12/11110-санлы 81м  12-июнь к6нги 11/6-1875-санлы автотранспорт айдаўшыларыны4 тезликти асырыўы н1тийжесинде а7ыр а3ыбетли жол транспорт 81дийселери келип шы2ып атыр2анлы2ы себепли, автотранспортларда2ы  31ўипсиз 81рекетлениўин т1мийинлеў ма3сетинде, жол белгилерин орнатыў 8а33ында2ы усынысларын  3арап шы2ып, %збекстан Республикасы «Автомобиль жоллары  8а33ында»2ы 81м «Жол 81рекети 31ипсизлиги 8а33ында»2ы Нызамлары 81мде %збекстан Республикасы  Министрлер Кабинетини4 2011-жыл 26-декабрь к6нги «%збекстан Республикасы айма2ында2ы автомобиль жолларында 316ипсизликти т1мийинле7 81м ш5лкемлестири7 ис-ил1жлары  8а33ында»2ы 342-санлы  3арары, «Жергиликли м1млекетлик  81кимият  8а33ында»2ы Нызамыны4                             22-статьясына асас:

 

Ш Е Ш И М     А Б Ы Л     Е Т Е Д И  :

 

1. Н5кис 3аласы  Боз а7ыл елатынан  5ти6ши 4Р-191 «Н5кис кишик айланба жолы» автомобиль жолыны4 ,7 км.2а пиядалар  317ипсиз жолдан кесип  5ти7  ушын 5.16.2 «Пиядалар 5ти7 жолы» жол белгиси 81м жолды4 3атна7 т1репине 1.14.1 (зебра) жаты3 сызы3ларын сызы7, пиядалар ушын  5ти7  жа3ынла7 жерине 4,2-5,2км аралы2ына 3.24, Жо3ары тезликине шекленген (50км/соат) жол белгилери орнатылсын.

2. Н5кис 3аласы 4Р-174 «а» 4Р-175 автожолына  автомобиль жолыны4 (П. Сейтов к5шеси)  3атна7 т1репине транспорт ж5нелислерини4 3арама-3арсы т1репине екиге ажыраты7шы жаты3 сызы3лары 81м пиядалар 5ти7 жайларына (зебра) жаты3 сызы3ларын сызылсын 81м «!жинияз» атында2ы  Н5кис м1млекетлик педагогика институты имараты жайлас3ан т1репинен 3.28 «То3тап туры 7  3ада2ан» жол белгисини орнатылсын.

3. Н5кис  3аласы А. Досназаров к5шесинде жайлас3ан %збекстан Республикасы Бас прокуратурасы жанында2ы Агросанаат комплекси 81м азы373ат 31ипсизлигин т1мийинле7 6стинен 3ада2алап бары7 инспекциясы  ара3алпа3стан Республикасы бас3армасы имаратына алдына х1м жолды4 бир т1репине 3.28 «То3тап туры72а  3арары» жол белгиси х1м орнатылсын.

         4. 4Р-176 «Н5кис-Шымбай-Тахтак5пир» автомобиль жолыны4 14,4 км не   жа4адан  3урыл2ан автовокзалды4 кири7 шы2ы7 жерине, 4Р-175 «Н5кис-А3ман2ыт-Кегейли-аза3д1рья а7ылы» автомобиль жолыны4 П. Сейтов к5шеси тутаспасына 81мде Утепов к5шеси менен  ара3алпа3ыстанны4 60-жыллы2ы к5шесини4 тутаспасына светофор техник  6скенелери орнатылсын.

       5. Н5кис 3аласы Саманбай елаты Абутов к5шесиде жайлас3ан   15-санлы орта мектепти4 алдына 3.24 «Жо3ары тезлик шекленген» 81м Н5кис 3аласы, арата7 елаты, Абай к5шеси 14-санлы орта мектеп 81мде 44-санлы мектепке шекемги билимлендири7 м1кемеси алдына 3.24 «Жо3ары тезлик шекленген» 81м 3.4 «Ж6к автомобиллери

6. Н5кис 3аласы Г5не 3ала елаты айма2ында 30-санлы балалар ба3шасы 1тирапына жолды4 еки т1репине 3.24 «Жо3ары тезлик шекленген» (50 км/с) жол белгиси, жолды4 улы7ма б5лимине 1.14.1 (зебра) жаты3 сызы3лары сызы7 тапсырылсын 1.21. «Балалар»,  7.2.1 «Т1сир аралы2ы» 3осымша хабарла7 белгилери менен бирге орнатылсын.

7. Жол белгилери белгиленген т1ртипте орнатыў, Н5кис  3алалы3 ишки ислер бас3армасы ( Г.Аметов)ке тапсырылсын.

8. Усы шешимни4 орынланыўын 3ада2алаў Н5кис 3аласы 81кимини4 биринши орынбасары  Ш.Оспанов3а ж6клетилсин.

9. Бул шешим 3алалы3 «Н5кис 8а3ый3аты» газетасында 81м р1смий   81кимигини4 веб-сайтына жайластырылсын.

10. Бул шешим р1смий ж1риялан2ан к6ннен баслап 5з к6шине киреди.

 

Умумий таклифлар: 0

1389