Проекты, у которых текст на государственном языке отсутствует, будут удаляться без уведомления инициатора проекта со стороны администрации Портала
ID Разработчик Дата размещения Дата завершения Кол-во предложений
2100 Хокимият Шуманайского района 24/01/2019 08/02/2019 0

Обсуждение завершено

Решение хокима
w0qi-жылда Шоманай районыны4 социал-экономикалы3 ра7ажландыры7ды4 жу7ма3лары 81м w0qo-жыл2а жергиликлили бюджетти4 болжа7 параметрлери 8а33ында
ID-2100

w0qi-жылда Шоманай районыны4 социал-экономикалы3 ра7ажландыры7ды4 жу7ма3лары 81м w0qo-жыл2а жергиликлили бюджетти4 болжа7 параметрлери 8а33ында

 

Районлы3 №аржы б5лими т1репинен уcыныл2ан 81м районлы3 Кенести4 «Экономикалы3 реформа, бюджет, банк 81м финанс м1селелери» бойынша комиссиясы т1репинен ма3уллан2ан, додала7 барысында депутатлар т1репинен билдирген усынысларды есап3а ал2ан р17иште толы3тырып ислеп шы2ыл2ан          w0qi-жыл2ы Шоманай районын социал-экономикалы3 жа3тан ра7ажландыры7ды4 жу7ма3ларын 81м районлы3 жергиликлили бюджетини4 болжа7 параметрлерин 3арап шы2ып, «Жергиликлили м1млекетлик 81кимият 8а33ында»2ы №ара3алпа3стан Республикасы Нызамыны4 wq статьясына му7апы3 Халы3 депутатлары Шоманай районлы3 Кенеси

 

Ш Е Ш И М   Е Т Е Д И:

 

q. w0qi-жылда Шоманай районыны4 социал-экономикалы3 ра7ажландыры7ды4 жу7ма3лары 81м w0qo жыл2а жергиликли бюджетти4 болжа7 параметрлери 8а33ында районлы3 3аржы б5лими баслы2ы А.Султановты4 баянаты ма2лы7мат ушын 3абыл етилсин.

w. w0qo-жыл Шоманай районыны4 жергиликли бюджетини4 д1раматлар б5леги 81м 31режетлер б5леги биринши 81м екинши 3осымша2а му7апы3 белгиленсин.

e. Халы3 депутатлары районлы3 Кенести4 Экономикалы3 реформа, бюджет, банк 81м финанс м1селелери бойынша тура3лы комиссиясы (А.№ошжанов) 81мде район 81кимини4 экономика 81м исбилерменлик м1селелери бойынша биринши орынбасары (К.Ходжаметов)на`

- w0qo-жыл ушын дараматларды к5бейти7 81мде субвенцияны кемейттири7, хызмет к5рсети7 тара7ы 81м исбилерменликти ра7ажландыры7 бойынша арна7лы ба2дарлама ислеп шы2ы7 тапсырылсын.

 r. М1млекетлик салы3 инспекциясы, 3аржы б5лими, а7ыл 81м м1кан пу3аралары жыйынлары, а7ыл хожалы2ы, санаат, 3урылыс, киши бизнес 81м жеке исбилерменлик, к1рханалар 81м пу3аралардан т6сету2ын салы3 т5лемлерини4 бюджетке толы3 81м 5з 7а3тында келип т6си7ин, сондай-а3 жергиликлили бюджетти4 3аржы жумса7 б5легини4 орынланы7ын т1мийинлесин.

t. Усы шешимни4 орынла7ын 3ада2алап бары7 районлы3 Ке4ести4 экономикалы3 реформа, бюджет, банк 81м финанс м1селелери бойынша тура3лы комиссиясына ж6кленсин.

y. Усы шешим 3абыл 3ылын2ан к6ннен к6шке киреди.

 

 

Халы3 депутатлары Шоманай

Районлы3 Ке4еси баслы2ы

 

Б.Янгибаев

Общие предложения: 0

1504