ID Разработчик Дата размещения Дата завершения Кол-во предложений
10947 Хокимият Кегейлийского района 09/12/2019 24/12/2019 1

Обсуждение завершено

Решение хокима
Кегейли районының 2020-жылғы бюджет параметрлерин тастыйықлаў ҳаққында
ID-10947

ЖОЙБАР

Кегейли районының 2020-жылғы бюджет параметрлерин тастыйықлаў ҳаққында

Өзбекстан Республикасы Бюджет кодекси ("Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2013 йил 31-декабрь, 52-(I)-сон)ның

28-статьясына тийкар Кегейли районы жергиликли бюджетиниң 2019-жылғы дәрамат ҳәм қәрежетлери бойынша тийкарғы көрсеткишлериниң күтилип атырған орынланыўы ҳәмде 2020-жылғы белгиленген тийкарғы параметрлерин қарап шығып, халық депутатлары Кегейли районлық Кеңеси

ШЕШИМ ЕТЕДИ:

1. Кегейли районы жергиликли бюджетиниң 2019-жылғы дәрамат

ҳәм қәрежетлер бөлегиниң тийкарғы көрсеткишлериниң күтилип атырған орынланыўы мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

2. Кегейли районы жергиликли бюджетиниң 2020-жыл ушын дәраматлар бойынша тийкарғы көрсеткишлери 1-қосымшаға, жергиликли бюджетиниң 2020-жыл ушын қәрежетлер бойынша тийкарғы көрсеткишлери 2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

3. Кегейли районы Финанс бөлимине белгиленген тәртипте тийисли жергиликли бюджетлерге қәрежетлер ҳәм бюджет ссудалары (дәрамат

ҳәм қәрежетлер арасындағы ўақтыншалық касса үзилислерди қаплаў ушын) ажыратыўда, олардың муғдарларын район бойынша барлық салықлар

ҳәм басқа мәжбүрий төлемлердиң толық түсиўинен, сондай-ақ ис ҳақы (жеке социаллық төлем менен), напақалар ҳәм оларға теңлестирилген төлемлер бойынша бюджет қәрежетлери биринши нәўбетте сөзсиз қаржыландырылыўы зәрүрлигинен келип шыққан анықластырыў ҳуқықы берилсин.

4. Кегейли районы ҳәкиминиң экономикалық ҳәм исбилерменлик мәселелери бойынша биринши орынбасары (Н.Ешанов) тийисли мәкемелер басшылары менен биргеликте:

бюджет дәраматларының тастыйықланған көрсеткишлериниң орынланыўын тәмийинлеў;

район ҳәкимлигиниң тийисли бюджетлер дәраматлары

ҳәм қәрежетлери баланслылығына тәсир көрсетиўши норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерди финанслық ҳәм экономикалық экспертизадан өткериў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Финанс Министрлигине усынып барыў;

аймақларда салық салыў базасын кеңейтиў ҳәмде финанслық жағдайын жақсылаў бойынша зәрүр иләжлар көриў;

бюджет қаржыларының мақсетли жумсалыўы үстинен қатаң қадағалаў жүргизсин.

5. Районлық Мәмлекетлик салық инспекциясы (Р.Назаров) район жергиликли бюджетиниң дәраматлар бөлегин салық түрлери бойынша асырып барылыўын тәмийинлесин.

6. Кегейли районлық Финанс бөлими (К.Жиенбаев) не:

Кегейли районы жергиликли бюджетиниң 2020-жыл даўамында жергиликли бюджет қәрежетлериниң қысқарыўы нәтийжесинде пайда болған қосымша қаржылар дереги есабынан районның социаллық-экономикалық раўажландырыў барысындағы ис-иләжларды әмелге асырыў ушын зәрүр өзгерислер киритип барыў;

бюджеттен қаржы алыўшылардың бюджеттен қаржы менен тәмийинлеўдиң тийкарлылығын терең анализ қылып барыў;

бюджет қаржыларынан сақланыўы тийкарсыз деп табылған

ҳәм бюджет қаржыларының мақсетсиз жумсалыў жағдайлары пайда болған бюджет мәкемелерин қысқарттырыў мәселелери бойынша район ҳәкимлигине ҳәм тийисли басқармаларға усыныс киритиў;

Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесине жергиликли бюджеттиң орынланыўы бойынша ҳәр шеректе есабат киритип барыў;

район ғазнашылық бөлими менен биргеликте бюджет қаржыларының мақсетли жумсалыўы ҳәмде олардың мақсетсиз жумсалыўының алдын алыў үстинен ғазнашылық орынланыўы дизими арқалы қатаң қадағалаўға алыў тапсырылсын.

7. Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң 2018-жыл

27-декабрдеги «Кегейли районының 2019-жылғы бюджет параметрлерин тастыйықлаў ҳаққында»ғы 140/41-санлы шешими (Кегейли турмысы газетасы, 2018-жыл 31-декабрь 21(6165)) 2019-жыл 31-декабрден өз күшин жойытқан деп есаплансын.

8. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы комиссиясына тапсырылсын.

9.Усы шешим «Кегейли турмысы» газетасында рәсмий жәриялансын

ҳәмде ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

10.Шешим рәсмий түрде жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң баслығы:

М.Абдиров

Халық депутатлары Кегейли районлықКеңесиниң

елиў биринши сессиясының

2019-жыл “___”-декабрь күнги №____санлы шешимине

1-қосымша

Кегейли районы жергиликли бюджетиниң 2020-жыл ушын дәраматлар бойынша тийкарғы көрсеткишлери

млн.сум

Көрсеткишлер

Дәраматлардын көлеми

 

ЖӘМИ

39 568,0

I.

Жергиликли ҳәкимшилик органлары (салық ҳәм финанс) ҳәрекетине байланыслы

7 805,0

1

Исбилерменликтиң айырым түрлерине салынатуғын катан белгиленген салық

447,0

2

Физикалық тәреплердиң жер салығы

2 257,0

3

Физикалық тәреплердиң мал-мүлк салығы

1 274,0

4

Жыйымлар

1 856,0

5

Бирден-бир жер салығы

1 971,0

II.

Ири салық төлеўшилер дәрамадлары.

25 787,0

1

Физикалық шаҳслардан алынатуғын дәрамат салығы

20 213,0

2

Акциз салығы

2 514,0

 

Бензин, дизтопливо ҳәм газ (АЗС)

2 514,0

3

жер асты байлықларынан пайдаланғанлык ушын салық (неруда)

300,0

4

Юридикалық тәреплердиң мал-мүлк салығы

246,0

5

Юридикалық тәреплерден алынатуғын пайда салығы

1 259,0

6

Юридикалық тәреплердиң жер салығы

1 234,0

7

Суў ресурсларынан пайдаланғанлық ушын салық.

21,0

III.

Салықсыз түсимлер

26,0

1

Ижәра төлеми.

26,0

IV.

Өткерилип берилетуғын дәраматлар.

5 950,0

1

алкогол товарлары (соның ишинде пиво)

3 820,0

2

мобиль байланыс хызмети ушын акциз салығы.

2 130,0

V.

Жергиликли бюджет дәраматлары.

39 568,0

Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң елиў биринши сессиясының 2019-жыл “___”-декабрь күнги №____санлы шешимине

2-қосымша

Кегейли районы жергиликли бюджетиниң 2020-жыл ушын қәрежетлер бойынша тийкаргы көрсеткишлери

млн сўм

Көрсеткишлер

2020-жылға қәрежет көрсеткишлер көлеми

Қәрежетлер жәми

70 279 738

1.

Социаллық тараў ҳәм ҳалықты социаллық қоллап-куўатлаўға қәрежетлер-жәми

54 510 741

 

Соның ишинде:

1.1

Ҳалық тәлими.

8 662 012

1.1.1

- Мектепке шекемги билимлендириў

3 482 172

1.1.2

- улыўма билимлендириў

5 179 840

1.1.3

- кадрлар таярлаў

1.2

Ден-саўлықты сақлаў

32 096 992

1.3

Мәденият ҳәм спорт, ғалаба хабар қураллары.

1 056 290

1.3.1

- мәданият ҳәм ғалаба хабар қураллары

299 840

1.3.2

- спорт

756 450

1.4

Балалы шаңарақларға ҳәм кем тәмийинленген шаңарақларға напақалар ҳәм компенсациялар

12 653 212

1.5

Социаллық көнликпе орайлары.

42 235

2.

Экономикалық қәрежетлер

7 963 666

 

Соның ишинде:

2.1

Фермерлер хожалықлары бухгалтерия орайлары

271 696

2.2

Абаданластырыў

4 782 683

2.3

Дренаж жумыслары қәрежетлери

100 165

2.4

Суў хожалығы бөлими қәрежетлери.

2 173 982

2.5

Ветеринария ҳәм лаборатория бөлимлери

635 140

4.

Мәмлекетлик баскарыў уйымларын сақлаў қәрежетлери.

5 164 604

 

Соның ишинде:

4.1

Мәмлекетлик басқарыў уйымлары

5 164 604

5.

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларын сақлаў қәрежетлери.

1 602 110

6.

Сақлаўлы қоры қаржылары

1 038 617

Общие предложения

152